Regulamin serwisu projectmakers.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego projectmakers.pl wymagane jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

REGULAMIN SERWISU PROJECTMAKERS.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania Serwisu projectmakers.pl, który jest prowadzony przez firmę: Artur Guła Project Makers, NIP: 6443393266, REGON: 241583182, adres: ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, adres poczty elektronicznej (e-mail): artur@projectmakers.pl
2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej projectmakers.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Serwis projectmakers.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin określa rodzaje, zasady i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
5. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu projectmakers.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:
1. Usługodawca: Artur Guła Project Makers z siedzibą w Żorach pod adresem ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, NIP: 6443393266, REGON: 241583182
2. Serwis: Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem projectmakers.pl
3. Umowa: zamówienie na Towar lub Usługę oferowaną w Serwisie złożone przez Klienta.
4. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Usługi.
5. Klient: podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument: Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Regulamin: niniejszy regulamin;
8. Treść/Treści: elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Usługodawcę, kontrahentów Usługodawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu;
9. Usługa: szkolenia, kursy bądź innego typu zajęcia świadczone przez Usługodawcę, lub wyznaczony przez niego inny podmiot, które są prezentowane w Serwisie i których opis jest dostępny przy każdej z prezentowanych Usług.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 75 lub FireFox 68 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 360×640 pikseli.
2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treściami zawartymi w Serwisie.
3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Klientów

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Towary prezentowane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

V. CENY, METODY PŁATNOŚCI, FAKTURY

1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów i Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
3. Klienci dokonujący zakupu Towarów lub Usług oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Serwisie projectmakers.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony projectmakers.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest Artur Guła Project Makers z siedzibą w Żorach pod adresem ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, NIP: 6443393266, REGON: 241583182 („Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie projectmakers.pl oraz powszechnie obowiązującym prawem, w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem, w innych celach dopuszczalnych przez prawo oraz w celach odnośnie których Klient wyraził wyraźną, dobrowolną zgodę. Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Polityka Prywatności jest łatwo dostępna w Serwisie przez 24h przez 7 dni w tygodniu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022

Szukasz ciekawych, treści
o Zwinnym Zarządzaniu Projektami?

Zapisz się do Newslettera Project Makers!
Najnowsze trendy, ciekawostki, narzędzia.
Tylko sprawdzone treści. 

Współpracuję z:

Project Makers
u. Dworcowa 8
44-240 Żory
artur@projectmakers.pl

Copyright © 2024 Project Makers